Cơ quan chống tham nhũng ở thành phố Đông Quản, Quảng Đông, đang dùng cách điều tra độc đáo: khai thác thông tin từ bố nhí của các quan chức.