(Chinhphu.vn) - Ngày 1/11/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 147/2011/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học - Ảnh minh họa

Theo Thông tư, có 6 nội dung chi cho công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thứ nhất, chi tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống tác hại thuốc lá trên các phương tiện thông tin đại chúng (phát thanh, truyền hình, báo chí) theo hình thức hợp đồng giữa cơ quan tuyên truyền và cơ quan thông tin đại chúng.

Thứ hai, chi mua, xây dựng, sản xuất, nhân bản và phát hành các ấn phẩm, sản phẩm truyền thông, các tài liệu phục vụ cho hoạt động truyền thông. Việc lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, chương trình truyền thông do Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông quyết định trên cơ sở dự toán chi ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao. Mức chi theo chế độ, định mức, đơn giá của các ngành có công việc tương tự.

Thứ ba, chi phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá do cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ tư, chi các hoạt động truyền thông trong “Tuần lễ không thuốc lá”, “Ngày phòng, chống tác hại thuốc lá”, trong đó hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia đội tuyên truyền cơ động mức chi 50.000 đồng/người/buổi.

Thứ năm, chi tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, trường học.

Thứ sáu, chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của thuốc lá: Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có): Mức tối đa 500.000 đồng/đề thi; Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: Mức tối đa 300.000 đồng/người/ngày; Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa 200.000 đồng/người/ngày; Chi giải thưởng: Giải tập thể tối đa 4.000.000 đồng/giải thưởng; giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng; Chi tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo...

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012.

Thu Huyền (Theo Bộ Tài chính)