Ngày 18-7, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Quan Hoan Kiem quan triet Nghi quyet - Anh 1

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy Hoàng Công Khôi nhấn mạnh, hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, đồng thời cung cấp cho cán bộ, đảng viên toàn quận những nội dung cơ bản, điểm mới quan trọng của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Đồng chí Hoàng Công Khôi đề nghị các cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị tập trung nắm bắt những nội dung báo cáo viên truyền đạt, kết hợp với nghiên cứu sâu tài liệu, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết một cách hiệu quả, phù hợp với công việc, nhiệm vụ được giao. Sau hội nghị, các đảng bộ có kế hoạch cụ thể, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Tại hội nghị, GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã truyền đạt nội dung cơ bản của 3 nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TƯ, ngày 3-6-2017 “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 11-NQ/TƯ, ngày 3-6-2017 “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; Nghị quyết số 12-NQ/TƯ, ngày 3-6-2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Dương Linh