Cùng một quỹ của hội phụ huynh nhưng có trường thu tiền đến hai, ba lần bằng những tên gọi khác nhau. Có trường riêng học sinh khối 6 phải nộp thêm tiền ghế ngồi 13.200 đồng...