H.L

Phat huy vai tro nguoi dung dau trong thuc hien Chi thi 05 cua Bo Chinh tri - Anh 1

(Cadn.com.vn) - TT-HUẾ- Ngày 25-10, Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 (CT05) của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cho cán bộ chủ chốt công an các đơn vị, địa phương. Theo kế hoạch triển khai thực hiện CT05 của Bộ Chính trị, của CA tỉnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy Đảng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và mỗi CBCS; phải luôn gắn kết, lồng ghép chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với phong trào thi đua thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 6 điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng CA nhằm xây dựng lực lượng CA tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.