(Chinhphu.vn) - Mục tiêu đến năm 2015, trên 70% phụ nữ và trên 95% hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đây là mục tiêu cụ thể của Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (giai đoạn 2010-2015) vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cũng hướng đến mục tiêu năm 2015, trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành có liên quan và cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam từ Chi hội trưởng trở lên; cán bộ Đoàn Thanh niên; cán bộ phụ trách nữ công của Công đoàn từ cấp cơ sở trở lên; cán bộ nghiệp vụ văn hóa và cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đề án này bao gồm 4 tiểu Đề án do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng Nội dung mà Đề án muốn tuyên truyền, giáo dục chính là các giá trị đạo đức truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam được xây dựng, giữ gìn và phát huy qua nhiều thế hệ, nhiều giai đoạn phát triển của đất nước. Bên cạnh đó, là tuyên truyền, giáo dục tiêu chí xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đó là người phụ nữ có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu. Để thực hiện tốt Đề án, một trong những giải pháp đưa ra là phải tiến hành tổ chức khảo sát tại một số địa phương, trường học, một số ngành về công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhằm xác định nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục phù hợp, hiệu quả với các nhóm đối tượng. Mai Hương (Quyết định số 343/QĐ-TTg)