(SGGPO).- Thủ tướng vừa đồng ý để ngân hàng Chính sách xã hội được phát hành bổ sung kế hoạch năm 2010 trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh tối đa 13.500 tỷ đồng với thời hạn từ 3 năm trở lên.

Bộ Tài chính quy định lãi suất ở mức hấp dẫn để Ngân hàng Chính sách xã hội huy động được vốn có nguồn cho vay theo kế hoạch được giao. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện việc phát hành trái phiếu này để có nguồn cho vay đối với học sinh – sinh viên học kỳ I năm học 2010 – 2011, các chương trình theo chỉ tiêu kế hoạch đã được Thủ tướng giao và hoàn trả khoản vay Kho bạc Nhà nước đến hạn. Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội sớm xây dựng Phương án tổng thể về nguồn vốn thực hiện chương trình tín dụng đối với học sinh – sinh viên để thực hiện từ năm 2011. LÂM NGUYÊN