QĐND - Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký phê duyệt Kế hoạch Phát động toàn quân hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Mục đích của Kế hoạch này nhằm động viên, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức, của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, Nhà nước. Đồng thời, thông qua phong trào thi đua này, tiếp tục khẳng định vai trò của Quân đội trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và cán bộ, chiến sĩ trên từng địa bàn, đặc biệt là trên những địa bàn trọng điểm về quốc phòng- an ninh, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; góp phần thực hiện tốt chức năng đội quân công tác của Quân đội, tiếp tục tôn vinh hình ảnh, phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Để tham gia thực hiện tốt 19 tiêu chí quốc gia về nông thôn mới và 11 nội dung, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trong toàn quân tập trung thực hiện tốt 5 nhóm nội dung gồm: Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế- xã hội của địa phương (như giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư) đúng quy hoạch đã được phê duyệt theo tiêu chuẩn nông thôn mới; tham gia thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu, chuyển giao kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao thu nhập của người dân, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của địa phương; tham gia thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới; tham gia xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể vững mạnh xuất sắc, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh toàn diện; phối hợp, tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh.

Bộ Quốc phòng chọn Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng, Quân đoàn 2 và Binh đoàn 15 để chỉ đạo điểm về kế hoạch này. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức phát động phong trào thi đua tham gia xây dựng nông thôn mới trong quý I-2012.

Lê Thiết Hùng