Thủ tướng Chính phủ vừa phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Trong đó, Thủ tướng phân bổ cho TP Hà Nội diện tích quy hoạch đến năm 2020 đất nông nghiệp là 174.429ha, đất phi nông nghiệp là 159.716ha và đất đô thị 63.468ha.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) trình Chính phủ phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật. Thủ tướng giao Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ TN-MT xác định khu vực, công khai diện tích đến từng địa phương, báo cáo Thủ tướng trong quý IV-2016 phương án phân bổ chỉ tiêu hơn 1 triệu hécta đất rừng phòng hộ ít xung yếu, kém chất lượng chuyển sang đất rừng sản xuất đã được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết số 134/2016/QH13.

PV