Ngày 18/4/08, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã nhận được công văn số 63.08/CVCB-PAN ngày 18/4/08 của Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình về việc hủy chào bán chứng khoán ra công chúng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 288/UBCK-ĐKCB ngày 29/01/2008.