TPO - Đây là một trong những chuyên đề cơ bản và rất quan trọng. Học sinh cần nắm được cấu trúc của các loại câu điều kiện, các biến thể của chúng, cách sử dụng và những lưu ý.