Năm 2007 còn được coi là một năm thắng lợi lớn trên mặt trận giáo dục và đào tạo. Đã có một sự biến chuyển đang âm thầm vận động trong nội tại ngành giáo dục. Cùng với đó, đã xuất hiện một cái nhìn mới, vị tha, đồng cảm và chia sẻ của toàn thể xã hội đối với những hoạt động tích cực gần đây của ngành.Chi tiết...