Là chủ nhiệm hợp tác xã (HTX) - đại biểu HĐND tỉnh, đối với báo chí, ông là dân "ngoại đạo", nhưng ông là một trong những người hàng năm đón mừng Ngày Báo chí Cách mạng VN trang trọng nhất tỉnh Long An.