Chúng ta có thể giao tiếp hoặc làm việc với máy tính như làm việc với một con người, thay vì chỉ giao tiếp qua bàn phím và con chuột.