Theo chương trình, ngày 25/10, tại phiên họp toàn thể tại hội trường, Quốc hội sẽ nghe báo cáo và thảo luận về dự án Luật về hội.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật về hội.

Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật về hội.

Bộ trưởng Bộ nội vụ Lê Vĩnh Tân giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật về hội.

Dự án Luật về hội đã được thảo luận, xin ý kiến đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV gồm 7 chương, 43 điều (tăng 7 điều và giảm 1 chương so với dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII), tập trung quy định về việc lập hội; tổ chức, hoạt động của hội; quản lý Nhà nước về hội; đăng ký và quản lý hoạt động của tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam...

Theo đó, dự thảo Luật đã cụ thể hóa được các nội dung quy định tại Điều 25 của Hiến pháp năm 2013, vừa bảo đảm quyền lập hội của công dân, vừa bảo đảm quản lý Nhà nước đối với hội và quản lý Nhà nước đối với tổ chức phi chính phủ nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam.

Theo dự thảo mới nhất, các vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến của Quốc hội gồm: đối tượng áp dụng, phạm vi hoạt động của hội, chính sách đối với hội, điều kiện thành lập hội, công nhận người đại diện theo pháp luật của hội và công nhận điều lệ hội, việc thành lập hội không đăng ký...

Nguyễn Hoàng