Sáng 18/7, đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có buổi làm việc với Đảng bộ Sở Công thương về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thự hiện Chỉ thị số 35, Chỉ thị số 20 và Kết luận 05 của BTV Tỉnh ủy. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải cùng tham dự.

Nganh Cong thuong ra soat 73/78 bo thu tuc hanh chinh - Anh 1

Thời gian qua, Đảng bộ Sở Công thương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35, Kết luận số 05, Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nhìn chung việc chấp hành nội quy, quy chế, kỷ luật kỷ cương hành chính và quy định của pháp luật trong Đảng bộ có nhiều chuyển biến tích cực; ý thức, trách nhiệm, hiệu quả công tác được nâng cao.

Nganh Cong thuong ra soat 73/78 bo thu tuc hanh chinh - Anh 2

Phó Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Cự Dũng: Đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị có địa bàn hoạt động rộng khắp toàn tỉnh nên việc tổ chức để quán triệt, học tập, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, kết luận có những khó khăn nhất định.

Đến nay, ngành đã rà soát 73/78 bộ thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 93,6%; giảm 139/409 số thành phần hồ sơ, đạt 34%. Việc thực hiện cơ chế “một cửa” cơ bản tạo được sự hài lòng của đại bộ phận người dân và doanh nghiệp. Riêng đối với việc thực hiện Chỉ thị số 20 của BTV Tỉnh ủy, Đảng bộ Sở Công thương cũng đã chỉ đạo rà soát, kiểm tra cụ thể, đánh giá việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội tại các chi bộ và đưa vào tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.

Nganh Cong thuong ra soat 73/78 bo thu tuc hanh chinh - Anh 3

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng: Ngành sẽ tiếp tục trung chỉ đạo, đưa việc thực hiện Chỉ thi 35, Chỉ thị 20, Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào chiều sâu, trở thành nội dung quan trọng, xem đây là tiêu chí thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnhNguyễn Thị Nữ Y khẳng định: Việc thực hiện Chỉ thị 35, Kết luận 05, Chỉ thị 20 của BTV Tỉnh ủy ở Đảng bộ Sở Công thương đã có nhiều chuyển biến rõ nét, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo đến việc thanh tra, kiểm tra.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, việc tổ chức thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính còn chưa đồng đều trong các đơn vị; còn có biểu hiện nể nang, né tránh trong quá trình kiểm tra, giám sát việc chấp hành của cán bộ, đảng viên, công chức viên chức.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Đảng bộ Sở Công thương tiếp tục đẩy mạnh công tác truyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và gia đình về việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận; thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính.

T.L