Có những cuốn sách dịch (chỉ nói những bản dịch sách văn học thật sự có chất lượng) đã thành "hàng độc" trong sưu tập của dân đọc sách khi không còn thấy, ngay cả ở các hiệu sách cũ. Nhưng việc không tái bản, mà dịch lại những cuốn sách đó có cần thiết?