ND - Trong hai ngày 12 và 13-4, Hội nghị thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ lần thứ 12 đã tổ chức tại Thái Bình với chủ đề: "Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND cấp tỉnh".

Thường trực HĐND các địa phương nói trên đã thẳng thắn khẳng định chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND vẫn chưa đồng đều. Một số đại biểu còn hạn chế về trình độ, thiếu kỹ năng hoạt động cho nên chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu. Tại các kỳ họp HĐND, đại biểu ít có ý kiến phản biện, ngại chất vấn những vấn đề mà dư luận xã hội bức xúc. Nguyên nhân của tình trạng nêu trên là do trong quá trình hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử, các địa phương chỉ mới chú trọng về cơ cấu mà còn xem nhẹ tiêu chuẩn, năng lực thực tiễn; công tác bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND còn nhiều hạn chế; chính sách, chế độ, điều kiện hoạt động của các đại biểu HĐND chưa được quan tâm đúng mức. Trong thực tiễn, việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đại biểu HĐND luôn là mối quan tâm của thường trực HĐND, mong mỏi của cử tri các tỉnh, thành phố trong khu vực cũng như cả nước. Vì vậy tại hội nghị, đại diện HĐND các tỉnh trong khu vực đã tập trung thảo luận các nội dung như: Giải pháp nào để công tác lựa chọn nhân sự, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND, không chỉ đáp ứng được yêu cầu cơ cấu mà còn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của đại biểu do Luật Bầu cử đại biểu HĐND quy định? Cần có những giải pháp gì về công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND? Về tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách HĐND cấp tỉnh cần sắp xếp sao cho bảo đảm số lượng, chất lượng, đủ sức tham mưu cho HĐND thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan dân cử. Hoạt động của các cơ quan Quốc hội (ban công tác đại biểu, các ủy ban) cần có cơ chế tác động, hỗ trợ trong phối hợp các hoạt động giám sát, thực hiện chức năng cơ quan dân cử sao cho tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của cử tri được tổng hợp, phân cấp giải quyết theo thẩm quyền một cách hiệu quả.