Mặc dù có hoạt động kinh doanh tăng trưởng trong những năm qua, nhưng đến nay MHC vẫn chưa trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

MHC phat hanh 4,3 trieu co phieu tra co tuc - Anh 1

Công ty Cổ phần MHC (HOSE: MHC) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Theo đó, ngày 18/10/2016 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông. MHC dự kiến phát hành gần 4,27 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới).

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 42,7 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành dự kiến lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2015 trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 đã kiểm toán.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015, MHC lãi sau thuế 115 tỷ đồng và còn 92 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Kết quả kinh doanh 6 tháng, MHC ghi nhận 33,5 tỷ đồng doanh thu và 46,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Đóng góp vào mức lợi nhuận cao là lợi nhuận hoạt động tài chính đã mang lại cho MHC 65 tỷ đồng.

Mặc dù có hoạt động kinh doanh tăng trưởng trong những năm qua, nhưng đến nay MHC vẫn chưa trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông. Cổ phiếu MHC cũng diễn biến không tích cực. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu MHC đã giảm 40%.