ND - Quy hoạch quảng cáo được coi là một trong những yêu cầu quan trọng để xây dựng một ngành quảng cáo văn minh, hiện đại. Tuy nhiên tiến trình này đang diễn ra không đồng đều ở các địa phương do nhiều nguyên nhân khác nhau...