Đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành Luật Đa dạng sinh học, nhằm tạo khung pháp lý thống nhất, thực hiện các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học và đảm bảo sự phát triển bền vững của đất nước.