SSI, SRF, VNL, DC4, MNC, DHA, BST, KSC, IN4, CTR vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Lich chot quyen nhan co tuc bang tien cua 10 doanh nghiep - Anh 1

CTCP Chứng khoán Sài Gòn ( SSI ): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 21/10/2016.

CTCP Kỹ nghệ Lạnh ( SRF ): Ngày 17/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 2/11/2016.

CTCP Logistics Vinalink ( VNL ): Ngày 14/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 28/10/2016.

CTCP DIC Số 4 ( DC4 ): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 21/10/2016.

CTCP Mai Linh Miền Trung ( MNC ): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 28/10/2016.

CTCP Hóa An ( DHA ): Ngày 18/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 31/10/2016.

CTCP Sách và Thiết bị Bình Thuận ( BST ): Ngày 6/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/10/2016.

CTCP Muối Khánh Hòa ( KSC - UpCOM): Ngày 13/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3 năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 31/10/2016.

CTCP In số 4 ( IN4 – UpCOM): Ngày 12/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 27/10/2016.

CTCP Công trình Viettel (CTR – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 10/10 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 205 bằng tền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 26/10/2016. Đồng thời CTR cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 12%.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ