Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang như sau:

Tài liệu đính kèm: LGL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn