LĐLĐ tỉnh phối hợp cùng Ủy ban MTTQ tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở LĐTBXH, BHXH tỉnh, thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội (BHXH), công tác An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Quy chế dân chủ ở cơ sở (DCCS) tại 13 đơn vị DN trên địa bàn tỉnh.

LDLD tinh Thai Nguyen: Giam sat viec thuc hien BHXH, ATVSLD va Quy che DCCS - Anh 1

Các đơn vị, DN Đoàn tiến hành giám sát hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh như: sản xuất kinh doanh sắt thép, công nghiệp khai khoáng, vận tải, giáo dục ngoài công lập…trong đó vẫn còn một số đơn vị vẫn còn nợ đọng tiền BHXH với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng. Tuy nhiên đến thời điểm Đoàn đến làm việc hầu hết các đơn vị đã thực hiện chuyển tiền nợ BHXH về cơ quan BHXH với tổng số tiền đã chuyển là trên 2 tỷ đồng, số còn lại các đơn vị cam kết thực hiện trong tháng tiếp theo.

Đây là lần đầu LĐLĐ tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các Ngành thực hiện giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW đối với các đơn vị, DN trên địa bàn tỉnh.

Trong quá trình giám sát, Đoàn cũng nhận được những kiến nghị của các DN tới các cấp các ngành. Đánh giá về kết quả của đợt giám sát, đồng chí Ngô Việt Hà – Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho biết: “Qua giám sát cho thấy các đơn vị đều nghiêm túc thực hiện chương trình kế hoạch làm việc của Đoàn, ý thức được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về BHXH, công tác ATVSLĐ và Quy chế DCCS, các quy định của Bộ luật LĐ, Luật CĐ. Tuy nhiên vẫn còn một số đơn vị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định của pháp luật như nợ đọng bảo hiểm, việc tổ chức đối thoại định kỳ chưa thật sự đi vào nền nếp và mang lại hiệu quả thiết thực… Ngoài ra, chúng tôi sẽ ghi nhận những kiến nghị nhận được trong đợt giám sát và chuyển tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để các DN có điều kiện phát triển thuận lợi”.

Mai Biển