Bộ Thông tin và Truyền thông vừa gửi tới Website Chính phủ Dự thảo Nghị định về Internet để lấy ý kiến nhân dân.