TT - Người gửi tiền, ngân hàng (NH) và doanh nghiệp bắt đầu rối trước các tín hiệu về điều hành lãi suất (LS) để kiềm chế lạm phát. Mới đây nhất, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo NH Nhà nước trước mắt không duy trì việc qui định LS huy động trần; từng bước hướng tới thực hiện chính sách LS thực dương theo cơ chế thị trường.