Ngày 28/12 tại thành phố Kon Tum, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001-2010.

Trong giai đoạn 2001-2010, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở Kon Tum đã triển khai nhiều chủ trương, chính sách và phân bổ nguồn lực ngày càng tăng cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, nước sạch vệ sinh môi trường; đồng thời đã từng bước lồng ghép các mục tiêu vì trẻ em với các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đặc biệt là các chương trình 139, 168, 154, 159 về phát triển kinh tế-xã hội các tỉnh Tây Nguyên. Mặt trận và các đoàn thể đã tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách liên quan đến trẻ em, triển khai nhiều phong trào, mô hình bảo vệ trẻ em ở cộng đồng, khu dân cư… góp phần nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng và xã hội về bảo vệ trẻ em; ngày càng huy động được nguồn lực xã hội, các tổ chức cá nhân, các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ trẻ em, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu vì trẻ em, nhất là các mục tiêu khó đạt như: mục tiêu vui chơi giải trí, bảo vệ trẻ em đặc biệt khó khăn, hỗ trợ xây dựng trường lớp học, trang bị đồ dùng học tập cho học sinh... Sau 10 năm tích cực thực hiện, đến nay các mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em ở Kon Tum cơ bản đã đạt được (như mục tiêu về giáo dục; mục tiêu bảo vệ trẻ em; mục tiêu nước vệ sinh, môi trường…), các quyền cơ bản của trẻ em được thực hiện ngày càng tốt hơn, trẻ em khó khăn được quan tâm chăm sóc, hạn chế đáng kể trẻ vi phạm pháp luật, bị xâm hại… Về phương hướng mục tiêu giai đoạn 2011-2020, ông Nguyễn Ngọc Ánh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội tỉnh Kon Tum cho biết: Trong giai đoạn 2011-2015, tỉnh tiếp tục duy trì và bảo đảm bền vững các kết quả đã đạt được ở giai đoạn trước, bảo đảm cơ bản các quyền trẻ em, tạo bước đột phá trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em, vui chơi giải trí, tham gia của trẻ em; quan tâm đúng mức vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế nguy cơ trẻ em bị xâm hại, giảm thiểu tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật, tạo môi trường an toàn cho trẻ em phát triển toàn diện. Ở giai đoạn 2016-2020, tỉnh tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa vui chơi, tham gia của trẻ em, bảo vệ trẻ em, nước sạch, vệ sinh môi trường, đảm bảo các quyền trẻ em; cơ bản tạo môi trường an toàn lành mạnh, bình đẳng cho trẻ em phát triển toàn diện, ngăn chặn đẩy lùi nguy cơ trẻ em bị xâm hại, lạm dụng, giảm đến mức thấp nhất trẻ em vi phạm pháp luật. Với những kết quả đạt được trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong 10 năm qua, có 8 cá nhân và 02 tập thể được Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội tặng bằng khen; 13 cá nhân và 8 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.