“Những số liệu sáng sủa trong tháng 6 này cho thấy kinh tế Việt Nam đang chuyển biến tích cực”...