Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1942/QĐ-TTg ra ngày 1/11 về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý Nhà nước.

Theo Quyết định, bổ sung thành viên thường trực của Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý Nhà nước gồm đại diện của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đại diện Bộ Giao thông Vận tải và đại diện Bộ Xây dựng.

Chủ tịch Phân ban Việt Nam quyết định danh sách các thành viên của Phân ban do Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cử và ban hành Quy chế làm việc của Phân ban. Giúp việc cho Phân ban có Ban điều phối liên ngành do Chủ tịch Phân ban quyết định thành lập.

Kinh phí hoạt động của các thành viên Phân ban, Ban Điều phối liên ngành tham gia thực hiện hoạt động của Phân ban và kinh phí hoạt động của Văn phòng thường trực Phân ban được bố trí trong ngân sách hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ nguồn kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu./.

(TTXVN/Vietnam+)