Mầm non Kim Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là hoạt động đánh giá trường mầm non để xác định mức độ nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của cơ quan quản lý nhà nước.

Quy trình của kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm : tự đánh giá của trường mầm non; đăng ký đánh giá ngoài và đăng ký công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và cấp giấy chứng nhận kiểm định chất luợng giáo dục. Trường mầm non tự xem xét, kiểm tra, đánh giá của mình theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Sau đó, cơ quan quản lý nhà nước khảo sát, đánh giá nhằm xác định mức độ đạt được tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của trường mầm non đó. Căn cứ kết quả đánh giá ngoài này cơ quan quản lý quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho trường mầm non.

Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non là 5 năm. Trường mầm non được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo hai cấp độ. Trường mầm non đạt cấp độ một, sau ít nhất 2 năm học được đăng ký đánh giá để nâng lên cấp độ hai.

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn thời hạn mà trường mầm non không còn đáp ứng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục thì giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục bị thu hồi.

Kiểm định chất lượng giáo dục giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, xây dựng kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Từ đó, cơ quan quản lý nhà nước đánh giá thực trạng và công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Dưới sự quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở, phòng giáo dục xây dựng kế hoạch, giám sát công tác kiểm định chất lượng giáo dục. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26-11.