(SGGPO).- Chiều 17-4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khởi động dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu”. Dự án được xây dựng, thực hiện từ năm 2012 đến 2016 với nguồn vốn trên 3 triệu USD, trong đó có 2,9 triệu USD vốn tài trợ không hoàn lại từ Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và 150.000 USD vốn đối ứng của Việt Nam.

Dự án bao gồm 3 hợp phần chính: phân tích, đánh giá chính sách hiện tại,đề xuất cơ chế, giải pháp nhằm giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới sản xuất công nghiệp bền vững; tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu cho các nhà hoạch định chính sách; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức tài chính và tổ chức cung cấp dịch vụ nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển nền sản xuất công nghiệp bền vững, giảm phát thải khí nhà kính và mở rộng thị trường.

ANH PHƯƠNG