Phụ nữ "ăn nem" đang diễn ra với chiều hướng gia tăng. Người trong cuộc nói gì về chuyện này? Xã hội nhìn nhận ra sao?