Để đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giáo viên (CBGV), các cấp công đoàn giáo dục Hà Nội và chính quyền đồng cấp đã tích cực động viên CBGV tự giác thực hiện nhiều cuộc vận động nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Trong đó, phong trào sáng kiến kinh nghiệm là hoạt động quan trọng.