Những chuyện tế nhị tưởng chỉ có trong phòng the lại là vấn đề bức xúc của nhiều phụ nữ. Người thì chấp nhận, người lại có cách giải quyết tích cực, hoặc tiêu cực.