Sáng 26-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả công tác công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2016; triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua năm 2017.

Khai mac Hoi nghi Cong an toan quoc lan thu 72 - Anh 1

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo . Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị, có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, TP Hà Nội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an và cán bộ chủ chốt công an các địa phương, đơn vị.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Tô Lâm, Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an năm 2016; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Công an T.Ư về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia (ANQG), bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) năm 2017 và những năm tiếp theo; Chỉ thị của Bộ về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017; đánh giá kết quả công tác dân vận của lực lượng CAND 15 năm qua, triển khai những giải pháp tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) trong tình hình mới. Khẩu hiệu hành động của toàn lực lượng CAND năm 2017 là: "Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Hội nghị đánh giá, kết quả nổi bật của công tác công an năm 2016 là chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chiến lược, chính sách trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, kinh tế - xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhất là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND có chuyển biến tích cực, nhất là thực hiện nghiêm quy chế, quy trình về công tác cán bộ; chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI về xây dựng Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đã đạt được của lực lượng CAND trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện: Tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh; CAND phải là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, tuyệt đối kiên định với mục tiêu, lý tưởng, con đường xã hội chủ nghĩa; cán bộ, chiến sĩ CAND phải là những người trung thành nhất với Đảng. Đảng bộ Công an T.Ư phải đi đầu trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tổng Bí thư yêu cầu, mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phải không ngừng rèn luyện theo “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh và hình ảnh đẹp của CAND Việt Nam.

Kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành; kiên quyết chống các biểu hiện cơ hội, thực dụng, “lợi ích nhóm”, chủ nghĩa cá nhân, nhũng nhiễu, xa rời, vô cảm trước nhân dân. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an T.Ư, nhất là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ bảo đảm ANTT toàn khóa, đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ 6.

Phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của lực lượng CAND, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác công an; chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ngăn ngừa khủng bố, phá hoại; sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống.

Từng bước đẩy lùi, làm giảm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; bảo đảm an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; từng bước xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn; góp phần tích cực bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, trật tự và lành mạnh để xây dựng, phát triển đất nước.

Cùng với việc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lực lượng Công an phải làm tốt công tác bảo vệ Đảng, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm theo quy định của pháp luật. Trước mắt tập trung xử lý dứt điểm các vụ tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm.

Ngành Công an cần tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục xây dựng và củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận “lòng dân”, trọng tâm là ở các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, biển đảo, vùng dân tộc ít người, vùng đồng bào theo tôn giáo, các nhà trường, khu kinh tế tập trung và các đô thị lớn.

Chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở. Đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại trên lĩnh vực bảo đảm ANTT theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; chủ động thúc đẩy các mối quan hệ, hợp tác song phương với các nước đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực,...