Bộ TT&TT vừa bổ sung 6 nhóm nhiệm vụ, tương ứng với 19 nhiệm vụ cụ thể vào Kế hoạch ứng dụng CNTT, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020.

Cụ thể, theo Quyết định được Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ký ngày 20/9, 6 nhóm nhiệm vụ này bao gồm: Xây dựng, duy trì, cập nhật Kiến trúc Bộ TT&TT; Hoạt động Ban điều hành/ Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT, thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT; Thiết lập, vận hành, duy trì hạ tầng kỹ thuật Bộ điện tử; Tích hợp thông tin và dịch vụ công trực tuyến; Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền; và Thực hiện hoạt động ứng dụng CNTT của đơn vị.

Ke hoach xay dung Bo TT&TT dien tu bo sung 19 nhiem vu - Anh 1

Kế hoạch xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020 vừa được bổ sung thêm 19 nhiệm vụ.

Trong đó, Trung tâm Thông tin của Bộ là đơn vị được giao chủ trì hoặc đồng chủ trì tới 11/19 nhiệm vụ bổ sung, gồm Xây dựng Kiến trúc Bộ TT&TT điện tử; Cập nhật, hướng dẫn, duy trì và giám sát triển khai Kiến trúc này; Quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng mạng WAN của Bộ; Nâng cấp và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Bộ TT&TT; Hoàn thiện hạ tầng CNTT tạo nền tảng phát triển Bộ TT&TT điện tử.... Ngoài ra, đơn vị này cũng chủ trì thực hiện nhiệm vụ kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản điện tử và điều hành với Văn phòng Chính phủ; Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị lên Cổng thông tin điện tử của Bộ, liên thông với Cổng thông tin một cửa của Quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia; Kết nối, chia sẻ thông tin từ trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, hệ thống điều hành, tác nghiệp nội bộ của các đơn vị với Cổng thông tin điện tử của Bộ...

Cục Tin hóa được giao cùng với Trung tâm thông tin đồng chủ trì nhiệm vụ Hoạt động Ban điều hành/Ban chỉ đạo ứng dụng CNTT; Tuyên truyền ứng dụng CNTT, Bộ TT&TT điện tử, Kiến trúc Chính phủ điện tử. Cục cũng chịu trách nhiệm triển khai bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng CNTT cho các đơn vị khác trong Bộ.

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ TT&TT điện tử giai đoạn 2016-2020 được Bộ trưởng Bộ TT&TT phê duyệt hồi đầu tháng 4/2016. Mục tiêu đặt ra là đổi mới, tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, rút ngắn quy trình, cải cách hành chính, minh bạch hóa hoạt động các đơn vị thuộc Bộ, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước; cung cấp các dịch vụ công chất lượng cao qua môi trường mạng...

T.C