(LĐ) - Theo thống kê, hiện hầu hết các bộ, ngành ở T.Ư đã có hội đồng hoặc ban phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 63/63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư đã thành lập hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh; gần 100% huyện, quận, thị xã, TP thuộc tỉnh và gần 80% đơn vị cấp xã thành lập hội đồng.

Cả nước có 232 báo cáo viên pháp luật T.Ư; hơn 22.000 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh và huyện; hơn 87.000 tuyên truyền viên cấp xã; đặc biệt có hơn 60.000 người từ các lực lượng khác như giáo viên các trường chính trị tỉnh, CBCĐ, già làng, trưởng bản, CB hưu trí, các chức sắc tôn giáo... tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. T.Trà