Hiện nay một số công ty cung cấp người giúp việc có bản hợp đồng giữa khách hàng và công ty. Những hợp đồng này không có tính hiệu quả thực sự.