Chân dài 9X cho biết cô mang đến hình ảnh mới - gai góc và bản lĩnh hơn.

M.Đ