ND - Nhân kỷ niệm 140 năm Ngày sinh V.I.Lê-nin, ngày 14-4, Viện Khoa học xã hội nhân văn quân sự - Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội thảo khoa học "Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lê-nin - Giá trị lịch sử và hiện thực".

Các tham luận tham gia Hội thảo đã làm sáng tỏ những nội dung cơ bản trong "Học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa của V.I.Lê-nin": Tính tất yếu khách quan phải bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Lực lượng và sức mạnh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Các tham luận cũng làm rõ tư tưởng của V.I. Lê-nin khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, vai trò tổ chức và quản lý của Nhà nước Xô-viết trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; chỉ ra lý luận của V.I.Lê-nin về xây dựng và củng cố quốc phòng, xây dựng quân đội kiểu mới. Hội thảo nêu bật vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp thu tư tưởng của V.I.Lê-nin trong học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn đấu tranh giành, giữ và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn mới của cách mạng, kế thừa và phát triển tư tưởng của V.I.Lê-nin, cần ra sức thực hiện các nghị quyết của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.