Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm (giai đoạn 1998-2010).

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có các đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban chỉ đạo 138/CP Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và đại diện các điển hình tiên tiến có nhiều thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Khai mạc Hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh đã nhiệt liệt chào mừng các tập thể, cá nhân điển hình và đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thẳng thắn đánh giá những kết quả, thành tích đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm để góp phần hoạch định các chủ trương, chính sách, các giải pháp phòng, chống tội phạm trong thời gian tới... Báo cáo Tổng kết do Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo 138/CP trình bày tại Hội nghị, nêu rõ: Ngay sau khi có Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, Chính phủ đã tổ chức hội nghị triển khai toàn quốc, thành lập Ban chỉ đạo 138/CP giúp Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và các địa phương tổ chức thực hiện... Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Đại tướng Lê Hồng Anh và các đại biểu dự Hội nghị. Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo, có kế hoạch lồng ghép với các nhiệm vụ chính trị trong việc thực hiện công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán phụ nữ, trẻ em, tệ nạn xã hội; tổ chức ký kết và thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch, quy chế, chương trình phối hợp hành động với Bộ Công an về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, do đó đã đề cao được trách nhiệm và tạo được cơ chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời huy động được đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên tích cực tham gia... Kết quả nổi bật sau 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, là: Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp và các đoàn thể và quần chúng nhân dân, tạo chuyển biến cơ bản nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm, quyền lợi trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp đều xác định rõ hơn trách nhiệm trong công tác quản lí nhà nước về an ninh, trật tự, nâng tầm công tác phòng, chống tội phạm hoàn thành nhiệm vụ. Đại tướng Lê Hồng Anh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Từ đó tạo được thế chủ động trong phòng ngừa, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố và điều kiện phát sinh tội phạm, gây mất ổn định chính trị, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ IX và thứ X của Đảng; Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Nghị quyết lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng và hình thành được cơ chế phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia phòng, chống tội phạm. Hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội từ cơ sở được nâng cao, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, giữ vững kỉ cương pháp luật, xây dựng môi trường sống lành mạnh, nếp sống và làm việc theo pháp luật, tạo khí thế mới và phát huy nguồn lực to lớn trong phòng, chống tội phạm... Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích và kết quả, khen ngợi những điển hình tiên tiến, những mô hình hiệu quả trong phòng chống tội phạm. Phó Thủ tướng nêu rõ: Kết quả 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm đã khẳng định đây là một chủ trương đúng, mang tính chiến lược, hợp lòng dân và được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh: Cấp ủy và chính quyền các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, huy động sự tham gia tích cực của toàn dân; thực hiện có hiệu quả cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý điều hành; lực lượng Công an là nòng cốt, xung kích; các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia thực hiện; tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công trấn áp các loại tội phạm". Phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa... Tổng kết hội nghị, Đại tướng Lê Hồng Anh trân trọng cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Đại tướng Lê Hồng Anh đã khái quát những nhiệm vụ trọng tâm, những bài học kinh nghiệm, chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Trước mắt, cần khẩn trương hoàn chỉnh văn bản, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới". Để cụ thể hóa Chỉ thị của Bộ Chính trị, Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2020 và Chương trình, mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2011-2015... Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Công an các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; đồng thời làm nòng cốt, tích cực, chủ động phòng ngừa, tấn công các loại tội phạm. Cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và vận động gia đình mình tích cực tham gia phòng, chống tội phạm... Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, hòa bình và phát triển ổn định