Hanoinet - Hiện nay, tại các trung tâm ngoại ngữ, số học viên là những người đang có công việc ổn định chiếm một tỷ lệ không nhỏ. Theo các học viên, từ khả năng sử dụng tốt ngoại ngữ sẽ "được" rất nhiều.