Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020...

Hoan thien Bo tieu chi xa nong thon moi giai doan 2016-2020 - Anh 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi và ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 theo hướng gồm 19 tiêu chí, mang tính chất tiêu chí khung để thống nhất thực hiện trong toàn quốc.

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi Bộ tiêu chí phải đảm bảo yêu cầu của Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội là rà soát và điều chỉnh hệ thống tiêu chí xã nông thôn mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, từng vùng, miền và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII về chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới và quá trình đô thị hóa một cách hợp lý, chú trọng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đi liền với đô thị văn minh.

Mặt khác, phải đảm bảo chương trình xây dựng nông thôn mới cần phải gắn kết, lồng ghép với các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu khác và các chương trình phát triển bền vững của Liên hợp quốc.