Hanoinet - Tại hội thảo, ông Jos Leeters (chuyên gia CBI) đã giới thiệu cho các đại biểu tham dự về thị trường EU, trong đó nhấn mạnh đến sản phẩm rau, quả tươi của Việt Nam; những yêu cầu của thị trường EU và chương trình hỗ trợ xuất khẩu rau, quả tươi sang EU.