Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nội (HNVPID) thông báo đã mua 113,000 cp CTCP DIC Số 4 (HNX: DC4), nâng sở hữu lên thành 8.66% kể từ ngày 05/11.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty TNHH Một thành viên VPID Hà Nội
- Mã chứng khoán: DC4
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 311,300 CP (tỷ lệ 6.35%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 113,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 424,300 CP (tỷ lệ 8.66%)
- Lý do thay đổi sở hữu: tăng tỷ lệ sở hữu
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/11/2013.

HNX