Điều khó hiểu tại sao hai cực của sao Hỏa lại trông khác nhau đến vậy giờ đây có thể đã được làm sáng tỏ.