Ngày 15.3.2008, công ty cổ phần KI DO kỷ niệm 5 năm thành lập với những bước phát triển vượt bậc.