Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 11, HĐND TP.Hà Nội đã tập trung thảo luận các vấn đề về thu chi ngân sách năm 2007, dự toán ngân sách địa phương, phân bổ ngana sách cấp TP năm 2008 và điều chỉnh giá đất năm 2008.