Từ ngày 20/10 đến 13/11, CTCP Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội (HNX: EBS) đã mua lại 850,000 cp để làm cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân 8,483 đồng/cp.

Theo đó, EBS đã chi ra khoảng 7.2 tỷ đồng để mua lại 850,000 cp trên và nâng tổng số lượng cổ phiếu quỹ nắm giữ lên thành 2,534,400 cp.

Nga Hoàng