(Vietstock) – Ngày 02/11, CTCP Dược phẩm Trung ương 25 nộp hồ sơ phát hành 1.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, công ty sẽ chào bán lượng cổ phiếu trên với giá 12,000 đồng/cp, tỷ lệ thực hiện quyền 03:01. Cổ đông hiện hữu được thực hiện quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua cho người khác nhưng quyền mua chỉ được chyển nhượng 1 lần.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt là tổ chức tư vấn cho công ty.